Despre

Loading

Dragi vizitatoare și vizitatori,

Această pagină, chiar se adresează copiilor de toate vârstele! Încercați, ascultați și o să constatați că atât versurile, cât și cântecele îmi dau dreptate. Chiar dacă negativele nu sună ca cele din studiourile de înregistrare, chiar dacă orchestrațiile au de suferit dintr-o mare grămadă de motive, chiar dacă… și chiar dacă…, totuși, multe dintre piese au fost și sunt cântate de copii începând cu cei din clasele pregătitoare și terminând cu cei din ce clase doriți d-stră, sau de ce vârstă doriți d-stră.

Dacă se va întâmpla ca una, sau mai multe piese să vă stârnească interesul într-atâta, încât să doriți a le interpreta cu corul, sau cu copiii d-stră, atât partitura pentru voce, cât și linia melodică pot fi “coborâte” și utilizate fără altă pretenție, decât cea de a lăsa la locul pentru comentarii o chestie în acest sens. Dacă nu vă descurcați cu download-u’, sau aveți nevoie de alte modificări cum ar fi tonalitatea, ritmul/tempoul, sau mai știu eu ce o credeți d-stră că ar trebui de modificat, mă puteți contacta la adresa de mail mbucescu@gmai.com cu doleanța d-stă și modificarea (dacă e posibilă) se va face în cel mai scurt timp.

Deasemenea, dacă aveți sugestii cu privire la acest “blog muzical” în ceea ce privește aspectul, și/sau conținutul ei, dacă aveți poezii/texte frumoase pe care le-ați dori cântate, le aștept pe toate cu drag!

AUDIŢIE (sper) PLĂCUTĂ!!!

Mircea Bucescu

This page really caters to kids of all ages! Try it, listen and you will find that both the lyrics and the songs prove me right. Even if the negatives don't sound like the ones in the recording studios, even if the orchestrations suffer for a lot of reasons, even if... and even if..., still, many of the pieces were and are being played by children from the preparatory classes and ending with those in which classes you want Ms., or what age you want Ms.

If it happens that one or more pieces arouse your interest so much that you want to perform them with the choir, or with the children, both the vocal score and the melodic line can be "downgraded" and used without any pretense, other than to leave something to that effect in the comments section. If you can't handle the download, or you need other changes such as tonality, rhythm/tempo, or I know what else you think should be changed, you can contact me at the email address mbucescu@ gmai.com with the complaint d-stays and the modification (if possible) will be done as soon as possible.

Also, if you have any suggestions for this "music blog" regarding its look, and/or content, if you have beautiful poems/lyrics that you would like to be sung, I welcome them all!
(I hope) ENJOY THE AUDITION!!!

This translation is made with google translate, so I apologize for any inaccuracies.